Disclaimer – Privacy

1. Disclaimer – Juridische informatie

Deze website wordt beheerd door TDC Consulting Services bvba (Webassur.be) voor Zakenkantoor Masyn erkend onder FSMA toelating: 13819A met ondernemingsnummer: 0427 869 275 hierna genoemd Zakenkantoor Masyn en heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij – Zakenkantoor Masyn – aanbieden als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. De inhoud ervan wordt in samenwerking met allerlei partners geproduceerd.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies. Voor nog meer precieze informatie nodigen wij u uit zich tot ons kantoor te wenden. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Zakenkantoor Masyn geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

Zakenkantoor Masyn kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan TDC Consulting Services bvba (Webassur.be) of Zakenkantoor Masyn. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van TDC Consulting Services bvba is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

De dienst- en productinformatie die Zakenkantoor Masyn verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan Zakenkantoor Masyn hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u ons juiste en volledige informatie aanlevert. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan Zakenkantoor Masyn niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

2. Privacy

Persoonlijke gegevens die eventueel aan Zakenkantoor Masyn verstrekt worden opgenomen in de database van Zakenkantoor Masyn. Deze gegevens worden door Zakenkantoor Masyn gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten/diensten. U kunt tevens kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart naar de klantendienst te sturen van: Zakenkantoor Masyn te Driekoningenstraat 30 – 9100 Sint-Niklaas.

3. Gebruik van Cookies

Zakenkantoor Masyn kan gebruik maken van http-cookies voor interactieve pagina-elementen. Http- cookies zijn stukken van informatie die door onze webserver naar uw browser gestuurd worden. Daardoor kunnen wij elke pagina ontwerpen zodat u niet telkens opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren wanneer u onze website bezoekt.
Het is technisch niet mogelijk om http-cookies te gebruiken om informatie te downloaden van uw harde schijf of van uw werkgeheugen.
Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u de mogelijkheid hebben om deze cookies te deactiveren (meestal via ‘Opties’ of ‘Instellingen’ in de browsermenu’s). Let er evenwel op dat de functionaliteit van het programma zonder http-cookies aanzienlijk verzwakt kan worden.

4. Bemiddelingsdienst klachten

Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
e-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

5. Wetgeving MiFID – Twin Peaks II: ons beleid inzake Gedragsregels en Belangenconflicten

Op 30 april 2014 is de wetgeving “Twin Peaks II” in werking getreden, een wetgeving die als doel heeft de consument beter te informeren en te beschermen op het vlak van zijn verzekeringen.

Klantgerichtheid, informatieverstrekking, transparantie, service, … zijn voor Zakenkantoor Masyn altijd al essentieel geweest in de relatie met zijn klanten. Zakenkantoor Masyn is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels”, zoals bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot verstrekking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Meer informatie over de wijze waarop ons kantoor deze gedragsregels invulling geeft (waaronder een belangenconflictenbeleid), is terug te vinden onder rubriek MiFID gedragsregels en belangenconflictenbeleid.

Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands. Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst.